Audiovizual

Codul serviciilor media audiovizuale reglementează modul în care trebuie să activeze televiziunile și posturile de radio din Republica Moldova.

Codul are ca obiect de reglementare furnizarea şi distribuirea serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova.

o   Furnizorii de servicii media produc conținut audiovizual (radio și TV).

o   Distribuitorii de servicii media retransmit conținut audiovizual, inclusiv din afara țării.

–       Să respecte dreptul persoanelor la libertatea de exprimare (art.7): Persoanele intervievate pot să-și exprime opiniile liber dar, în același timp, fără să încalce dreptul altor persoane la viața privată, fără a defăima, discrimina sau promova limbajul urii.

–       Să respecte dreptul persoanelor de a primi informații (art.7): Posturile de radio și TV trebuie să-și informeze auditoriul despre evenimentele majore, de mare interes public, în special când e vorba de proteste, calamități naturale etc. în măsură să influențeze viața majorității populației.

–       Acționează, din oficiu și la sesizare, în vederea asigurării libertății de exprimare (art.7): Oricine consideră că i-a fost încălcat dreptul la exprimare sau la informare poate să sesizeze Consiliul Audiovizualului, care are rol de reglementare a domeniului, și să solicite acestuia să-și îndeplinească obligațiile.

–       Este interzis conținutul care propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală. Sunt interzise și programele audiovizuale ce diseminează pornografia infantilă (art.11).

–       Să asigure distincția clară între fapte și opinii: În știri să prezinte doar fapte, fără a comenta sau a prezenta lucrurile astfel încât să devină evidentă opinia proprie față de eveniment;

–       Să verifice informațiile și să le prezinte în mod imparțial și cu bună-credință;

–       Să prezinte rectificările necesare în cel mai scurt timp și în condiții similare de difuzare, în cazul în care informațiile au fost eronate;

–       Să ofere dreptul la replică persoanelor care se consideră lezate în drepturile lor în urma difuzării unor materiale despre ele;

–       Să menționeze explicit dacă informația provine din surse confidențiale sau a căror credibilitate nu este verificată suficient;

–       Să citeze surse sigure, suficient documentate din punct de vedere factologic, să asigure opinii diferite/pluralismul de opinie.

–       Știrile trebuie redactate cu acuratețe;

–       Între subiectul abordat şi imagini trebuie să existe o conexiune reală;

–       Titlurile şi textele afișate pe ecran trebuie să reflecte cât mai fidel esența faptelor şi datelor prezentate;

–       În cazul difuzării unor reconstituiri, acest lucru trebuie menționat în mod clar;

–       În cazul prezentării înregistrărilor provenite din alte surse decât cele ale redacției, acest lucru trebuie precizat;

–       Atunci când sunt enunțate ipoteze sau relații de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, trebuie să fie inclus și punctul de vedere al autorității publice competente.

–       Să asigure imparțialitatea, echilibrul şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție/contradicție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

–       Să evite orice forme de discriminare;

–       Să prezinte principalele puncte de vedere aflate în opoziție/contradicție în cadrul aceluiași program audiovizual, iar în mod excepțional, în programele următoare. În cazul în care cei solicitați refuză să participe sau să își exprime punctul de vedere, acest lucru trebuie menționat. Absența punctului de vedere al uneia dintre părți nu exonerează realizatorul/ moderatorul de asigurarea imparțialității;

–       Să asigure prezentarea echilibrată în știri și dezbateri a reprezentanților puterii şi ai opoziției;

–       În materialele care abordează probleme de interes public privind minoritățile etnice, religioase sau sexuale trebuie să fie prezentate și opiniile reprezentanților acestora.

Dreptul minorului la respectarea vieții private și la propria imagine prevalează în fața necesității de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situații dificile:

– Nu publicăm imagini care ar putea pune minorii în situații umilitoare sau degradante;

– Minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinți, rude, reprezentanți legali, avocați sau alte persoane responsabile de creșterea şi îngrijirea acestuia, în scopul de a obține avantaje de orice tip sau de a influența deciziile autorităților publice;

– Se interzice difuzarea programelor audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, în special a celor ce conțin scene de pornografie sau de violență nejustificată;

– Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea acestora este restricționată printr-un sistem cu acces condiționat.

Furnizorii naționali şi regionali de servicii media sunt obligați:

– Să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puțin un program audiovizual de ştiri din timpul zilnic de emisie;

– Să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron programele audiovizuale de importanță majoră în întregime ori rezumatele acestora;

– Să interpreteze în limbajul mimico-gestual cel puțin 60 de minute din timpul lunar de emisie al serviciului media audiovizual.

Furnizorii de servicii media asigură respectarea dreptului prevăzut la alin.(1), în funcție de posibilitățile tehnologice şi economice.

– Este interzisă difuzarea programelor audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură;

– Este permisă difuzarea și retransmisiunea programelor de televiziune şi de radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar şi politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în SUA şi Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Lista statelor care au ratificat Convenția

–       Furnizorii de servicii media asigură respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii române şi ale celorlalte limbi de difuzare în cadrul programelor audiovizuale.

–       Programele audiovizuale transmise în alte limbi sunt însoțite de traducere în limba română (dublare, sonorizare şi/sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică programelor audiovizuale locale, emisiunilor de studiere a limbilor străine şi de valorificare a clipurilor muzicale.

–       Filmele artistice şi cele documentare trebuie să fie dublate sau sau subtitrate în limba română, păstrând-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română.

–       Serviciile de televiziune cu conținut muzical şi serviciile de radiodifuziune sonoră trebuie să conțină cel puțin 30% de opere muzicale în limba română, inclusiv 10% de opere muzicale care provin de la compozitori, artişti-interpreți şi producători originari din Republica Moldova.