Toleranță și nediscriminare

Respectarea valorilor precum toleranța, nediscriminarea și egalitatea de gen la radio și TV este impusă atât prin prevederi legale, cât și prin coduri deontologice – al jurnalistului și cel de conduită a radiodifuzorilor.

Jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exercițiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, dizabilitate, religie, stare socială, orientare sexuală etc. (Codul deontologic al jurnalistului)

Jurnalistul menționează apartenența etnică, opiniile politice, convingerile religioase, orientarea sexuală și alt gen de informații sensibile ale unei persoane doar când acest lucru este relevant din punct de vedere editorial. (Codul deontologic al jurnalistului)

Radiodifuzorii sunt datori să nu discrimineze nicio persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilități şi să nu instige la ură şi violență atunci când relatează fapte sau își exprimă opiniile (Codul de conduită a radiodifuzorilor).

Realizatorii emisiunilor au obligația să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violență împotriva altor persoane. Sunt interzise în programele audiovizuale orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, precum şi punerea acestora în situații ridicole ori umilitoare. (Codul de conduită a radiodifuzorilor)

Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre crime, dezastre naturale, accidente și alte cazuri similare în care cineva suferă prejudicii de orice gen, asigurându-se de fiecare dată că publicarea unei atare informații nu va provoca noi suferințe celor prejudiciați sau nevinovați de cele întâmplate (Codul deontologic al jurnalistului).

Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităților, infracțiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale. Fac excepție cazurile în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. Jurnalistul va întreprinde toate măsurile pentru a reduce eventualele efecte negative asupra acestor persoane (Codul deontologic al jurnalistului).

Radiodifuzorii au obligaţia de a avertiza publicul, în cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu posibil impact emoţional negativ şi să evite prezentarea repetată a secvenţelor. Imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate (Codul de conduită a radiodifuzorilor).

Materialele trebuie să respecte principiul egalității între femei și bărbați. Este interzisă utilizarea limbajului sexist și a scenelor de violență şi comportament degradant față de femei şi bărbați în serviciile media audiovizuale (Codul serviciilor media audiovizuale, art.18).

Mass-media va contribui la promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate prin elaborarea de programe şi de materiale cu impact asupra modificării modelelor sociale şi culturale de comportament al bărbaţilor şi femeilor pentru eliminarea prejudecăţilor, obișnuințelor şi a altor practici bazate pe ideea de inferioritate sau de superioritate a unuia dintre sexe sau pe rolurile stereotipe privind bărbaţii şi femeile (Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei şi bărbați, art. 8).